Shehatehim, teksty z grudnia 2010 roku

7 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest She­hate­him.

Naj­gorzej jest wie­czo­rami, kiedy siadasz na łóżku i czu­jesz, że tak na se­rio nie masz nic ... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 grudnia 2010, 13:57

Wszys­tko da się ub­rać w ład­ne słowa... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 22:01

Przez­nacze­nie zaz­wyczaj cze­ka tuż za ro­giem. Jak­by było kie­szon­kowcem, dziwką al­bo sprze­dawcą losów na lo­terię: to je­go naj­częstsze wciele­nia. Do drzwi nasze­go do­mu nig­dy nie za­puka. Trze­ba za nim ruszyć... 

myśl • 25 grudnia 2010, 12:39

Pozwól mi być sobą, i móc do Ciebie wrócić... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 grudnia 2010, 16:19

Jes­teś w sta­nie wyt­rzy­mać do pew­ne­go mo­men­tu, cza­sami ro­bisz coś po­nad siłę, by po­tem pęknąć z niemym trzaskiem...
Pa­miętaj, jes­teś tyl­ko człowiekiem... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 grudnia 2010, 16:52

Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko te trud­ne do osiągnięcia... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 grudnia 2010, 15:01

Dum spiro spero

Ra­nisz mnie, wiesz o tym dobrze...
Nie ro­bisz nic, cho­ciaż wiesz, że...
Bra­kuje mi słów by opi­sać wszystko.
Za­tykasz mi us­ta, na­kazując mówić milcząc
Pro­siłem Cię ty­le ra­zy, wy­bieraj dobrze...
Lecz zaw­sze ro­biłaś na przekór, uważając, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 grudnia 2010, 15:05
Zeszyty
  • Emocje – Wiem, że nic nie wiem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2015, 13:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

30 sierpnia 2015, 18:09Shehatehim do­dał no­wy tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

12 września 2014, 11:18Shehatehim do­dał no­wy tek­st Fatum

10 września 2014, 18:41Shehatehim do­dał no­wy tek­st Strong

9 września 2014, 10:48Shehatehim do­dał no­wy tek­st ***

6 września 2014, 21:33Shehatehim do­dał no­wy tek­st Nie ma nic bar­dziej [...]

5 września 2014, 09:55Shehatehim do­dał no­wy tek­st Kiedy byśmy by­li sobą [...]

1 września 2014, 20:15Shehatehim do­dał no­wy tek­st Wspaniałe doz­na­nie to­warzyszy nam, [...]

28 sierpnia 2014, 11:47Shehatehim do­dał no­wy tek­st Chemia. „Ba­danie sub­stan­cji i [...]