Shehatehim, myśli

23 teksty (myśli) – auto­rem jest She­hate­him.

Dry­fuje­my pcha­ni wiat­rem słów innych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2015, 18:09

Nie ma nic bar­dziej wstyd­li­wego niż prze­gapienie włas­ne­go życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 września 2014, 21:33

Myślał, że będzie tą trze­cią op­cją dla niej... 

myśl • 18 marca 2012, 23:50

Dob­ro przy­ciąga zło. Mogłaś mi o tym powiedzieć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2012, 22:32

Twój los sta­je się częścią mo­jego losu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 czerwca 2011, 12:58

Praw­dziwą miłość trzy­ma się w so­bie a nie oka­zuje na pra­wo i le­wo. Afiszo­wanie się miłością oz­nacza że jej nie ma, że chodzi o to by tyl­ko zaszpa­nować, po­pisać się, dokuczyć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 czerwca 2011, 08:49

Ich his­to­ria przy­pomi­na Ro­mea i Ju­lie tyl­ko że w wer­sji współczesnej. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 czerwca 2011, 19:55

Po­dej­mij ręka­wice i zmierz się z tym o czym nie przes­ta­jesz myśleć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 maja 2011, 11:46

By­cie odważnym.
Mieć od­wagę do uczuć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2011, 08:46

Miłość nie zaw­sze wystarcza... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2011, 15:20
Zeszyty
  • Emocje – Wiem, że nic nie wiem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2015, 13:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

30 sierpnia 2015, 18:09Shehatehim do­dał no­wy tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

12 września 2014, 11:18Shehatehim do­dał no­wy tek­st Fatum

10 września 2014, 18:41Shehatehim do­dał no­wy tek­st Strong

9 września 2014, 10:48Shehatehim do­dał no­wy tek­st ***

6 września 2014, 21:33Shehatehim do­dał no­wy tek­st Nie ma nic bar­dziej [...]

5 września 2014, 09:55Shehatehim do­dał no­wy tek­st Kiedy byśmy by­li sobą [...]

1 września 2014, 20:15Shehatehim do­dał no­wy tek­st Wspaniałe doz­na­nie to­warzyszy nam, [...]

28 sierpnia 2014, 11:47Shehatehim do­dał no­wy tek­st Chemia. „Ba­danie sub­stan­cji i [...]