Shehatehim

31 tekstów – auto­rem jest She­hate­him.

Dry­fuje­my pcha­ni wiat­rem słów innych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 sierpnia 2015, 18:09

Fatum

Każdy z nas przeżywa ta­kie chwi­le, które z po­zoru wiele nie wnoszą do nasze­go życia. Wy­daje się nam, że gdy­by ja­kiś je­den mo­ment wy­ciąć, zat­rzeć zdarze­nie, w tej jed­nej sy­tuac­ji zro­bić inaczej [...] — czytaj całość

dziennik • 12 września 2014, 11:18

Strong

Będąc jeszcze dziec­kiem zaw­sze sta­rałem się ro­bić wszys­tko ideal­nie, gdzie brak było miej­sca cho­ciaż na drob­ne po­myłki. Uczo­ny byłem, że praw­dzi­wy mężczyz­na to ta­ki, który ze wszys­tkim so­bie po­radzi sam. Na­wet gdy [...] — czytaj całość

dziennik • 10 września 2014, 18:41

***

Dając go na scho­dach, widziałem w jej oczach pewną obawę. Us­ta mil­czały a wzrok mówił cicho, led­wie słyszal­nie: A jeśli nasze dro­gi się ro­zejdą? Wte­dy złożyłem jedną z naj­ważniej­szych obiet­nic, którą człowiek może ofiarować:
- Zaw­sze będę Cię chronił. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 9 września 2014, 10:48

Nie ma nic bar­dziej wstyd­li­wego niż prze­gapienie włas­ne­go życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 września 2014, 21:33

undefined

Kiedy byśmy by­li sobą wśród zna­jomych to na­dal cie­szy­libyśmy się uz­na­niem w ich oczach? Nie jest od­kry­ciem, że każdy z nas przy­biera mas­ki, które zakłada w za­leżności od osób al­bo sy­tuac­ji. Czy [...] — czytaj całość

dziennik • 5 września 2014, 09:55

* * *

Wspa­niałe doz­na­nie to­warzyszy nam, gdy znaj­du­jemy coś dro­gocen­ne­go. Coś cze­go nikt wcześniej nie dos­trzegł. To jak zna­lezienie ban­kno­tu o wy­sokim no­mina­le na zatłoczo­nym mo­lo. Ludzie mi­jają go, dep­czą, ale go nie widzą. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2014, 20:15

* * *

Che­mia. „Ba­danie sub­stan­cji i ich prze­mian po­wodujących, że np. z jed­nej sub­stan­cji pow­stają dwie, al­bo z dwóch jed­na.” Kiedy ludzie są blis­ko siebie mówi się że coś ich łączy. Jed­nak dwa te [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2014, 11:47

Myślał, że będzie tą trze­cią op­cją dla niej... 

myśl • 18 marca 2012, 23:50

Dob­ro przy­ciąga zło. Mogłaś mi o tym powiedzieć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2012, 22:32
Zeszyty
  • Emocje – Wiem, że nic nie wiem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 sierpnia 2015, 13:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

30 sierpnia 2015, 18:09Shehatehim do­dał no­wy tek­st Dryfujemy pcha­ni wiat­rem słów [...]

12 września 2014, 11:18Shehatehim do­dał no­wy tek­st Fatum

10 września 2014, 18:41Shehatehim do­dał no­wy tek­st Strong

9 września 2014, 10:48Shehatehim do­dał no­wy tek­st ***

6 września 2014, 21:33Shehatehim do­dał no­wy tek­st Nie ma nic bar­dziej [...]

5 września 2014, 09:55Shehatehim do­dał no­wy tek­st Kiedy byśmy by­li sobą [...]

1 września 2014, 20:15Shehatehim do­dał no­wy tek­st Wspaniałe doz­na­nie to­warzyszy nam, [...]

28 sierpnia 2014, 11:47Shehatehim do­dał no­wy tek­st Chemia. „Ba­danie sub­stan­cji i [...]